O standardu

EN ISO 3834 (ISO 3834) međunarodni standard kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala kreiran je od strane profesionalaca u zavarivanju sa ciljem da identifikuje sve faktore koji mogu da utiču na kvalitet zavarenog proizvoda i koji zahtevaju kontrolu u svim fazama pre, za vreme i nakon zavarivanja.

Usklađenost sa zahtevima ISO 3834 podrazumeva:

Upravljanje procesima proizvodnje zavarivanjem;

Specificiranje zahteva koji se odnose samo na kvalitet zavarenog proizvoda;

Podsticanje aktivnog pristupa menadžmenta i kontrole kvaliteta zavarenog proizvoda u radionicama ili na mestu izgradnje;

Orijentisanost na proizvod/proces;

Sistem za fabričku kontrolu aktivnosti pri izradi proizvoda.

Kriterijumi za izbor nivoa zahteva kvaliteta su:

Stepen i značaj kritičnog rizika po bezbednost proizvoda;

Kompleksnost proizvodnje;

Vrste proizvoda koji se izrađuje;

Vrste različitih materijala koji se primenjuju;

Stepen metalurških problema koji mogu nastati;

Stepen do kojeg greške pri proizvodnji mogu uticati na preformanse proizvoda (npr. nesavesnost, krivljenje, greške zavarivanja).

Proizvođač mora da raspolaže sa dovoljnim brojem kompetentnog osoblja za realizaciju ugovora. Zavarivači i operateri zavarivanja moraju biti kvalifikovani po odgovarajućem standardu.

Kvalifikacija opreme za zavarivanje i za termičku obradu po standardu nije zahtevana, ukoliko nije na drugi način specificirano.

Implementacijom ISO 3834 -1-6 kompanije definišu jasnu organizaciju i odgovornost u oblasti zavarivanja, podižu nivo svesti i sposobnosti svojih zaposlenih čime se ispunjavaju preduslovi neophodni za opredeljenje poslovnih partnera za prihvatanje poslovne saradnje.

Saznajte više

Raspitajte se o EN ISO 3834 i drugim standardima.