O standardu

ISO 20000-1 je novi internacionalni IT Service Management standard koji omogućava organizacijama da obezbede da su njihovi IT procesi usklađeni sa zahtevima samih poslova u organizacijama i internacionalnim najboljim praksama.

Zahtevi ovog standarda se odnose na projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšavanje usluga i mogu ga koristiti sledeće organizacije:

Organizacije koje traže usluge od pružaoca i zahtevaju potvrdu da će njihovi zahtevi koji se odnose na usluge biti ispunjeni;

Organizacije koje zahtevaju dosledan pristup svih svojih pružaoca usluga, uključujući i one u lancu snabdevanja;

Pružalac usluge koji namerava da demonstrira svoju sposobnost za projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšanje usluge;

Pružalac usluge, kako bi pratio, merio i preispitivao svoje procese menadžmenta uslugama i same usluge;

Pružalac usluge kako bi poboljšao projektovanje, tranziciju i isporuku usluga kroz efektivnu primenu i rad SMS-a.

Standard ISO/IEC 20000-1 se primenjuje na sve pružaoce usluga, bez obzira na tip, veličinu i prirodu pružene usluge i ima za cilj da obezbedi vrednost, kako za korisnika, tako i za pružaoca usluga. Primena SMS-a obezbeđuje upravljanje uslugama i mogućnost za neprekidno poboljšavanje i veću efektivnost i efikasnost uz dobro organizovano i koordinisano osoblje.

Prednosti primene standarda ISO/IEC 20000-1 su brojne i to:

Korisnici usluga znaju šta očekuju od organizacije i šta je neophodno sa njihove strane da bi se obezbedilo da se usluga pruža neometano i efikasno;

Povećava se saznanje o potrebama korisnika i /ili organizacije što olakšava odabir jedinstvenog pristupa da bi se zadovoljili zahtevi;

Povećava se mogućnost pravovremenog prepoznavanja promene trenda, tako da se organizacija brže prilagođava novim zahtevima i razvija tržište (konkurentska prednost);

Omogućava se potpuno praćenje nivoa kvaliteta usluga;

Povećava se zadovoljstvo korisnika usluga pruženim uslugama i dr.

Saznajte više

Raspitajte se o ISO/IEC 20000-1 i drugim standardima.