O standardu

ISO 22301 je standard koji se odnosi na upravljanje kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management), primenom „holističkog“procesa upravljanja koji identifikuje potencijalne pretnje po organizaciju, uključujući i njihove posledice. Ovaj standard specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, implementaciju, rukovanje, monitoring, pregled, održavanje i stalno poboljšanje dokumentovanog sistema upravljanja, koji ima za cilj da zaštiti organizaciju od pretnje, smanji verovatnoću nastanka, pripremi za reagovanje i oporavi od remetilačkih incidenata ukoliko do njih dođe.

Procena, planiranje i kontrola planova za prevazilaženje vanrednih situacija smanjuje negativan uticaj mogućeg prekida aktivnosti organizacije (npr. prekid isporuke proizvoda / usluga kupcima). U “ekstremnim” vanrednim situacijama, dobro ustrojen i učinkovit sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja će pomoći i podržati oporavak poslovanja, štiteći pri tom ime i ugled preduzeća, kao i tržišni udeo koji preduzeće poseduje.

Standard ISO 22301 obezbeđuje okvir za razvoj i postizanje operativne otpornosti preduzeća čija primena doprinosi:

Zaštiti od incidenata;

Smanjenju verovatnoće pojavljivanja incidenata;

Pripremi i odgovoru na incidente;

Oporavku od incidenata u slučaju da se pojave.

Razne prirodne katastrofe, ugrožavanje životne sredine, tehnološke nezgode i veštački izazvane krize su dokazale da mogu izazvati teške incidente i da ukoliko se dese, utiču podjednako štetno i na javni, i na privatni sektor. U ovakvim situacijama pravi izazov predstavlja realizacija plana hitnog reagovanja ili primena strategija za upravljanje kriznim situacijama.

Današnje pretnje zahtevaju upravljanje procesom na način kojim se osigurava opstanak i održivost osnovnih aktivnosti organizacije pre, tokom i posle poremećaja. Sposobnost organizacije da se oporavi od poremećaja je direktno u vezi sa stepenom planiranja kontinuiteta poslovanja koje je imala pre nastalog poremećaja. Studije pokazuju da se dva od pet preduzeća koja dožive teške incidente ugase u periodu od pet godina od neželjenog događaja.

Saznajte više

Raspitajte se o ISO 22301 i drugim standardima.